Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Temptation comes from our own desires - Ο πειρασμός προέρχεται από τις δικές μας επιθυμίες
Ιακώβου Κεφ. 1. 12-15 (Βάμβας)

12. Μακάριος ο άνθρωπος, όστις υπομένει πειρασμόν· διότι αφού δοκιμασθή, θέλει λάβει τον στέφανον της ζωής, τον οποίον υπεσχέθη ο Κύριος εις τους αγαπώντας αυτόν.
13. Μηδείς πειραζόμενος ας λέγη ότι από του Θεού πειράζομαι· διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτός ουδένα πειράζει.
14. Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρόμενος και δελεαζόμενος.
15. Έπειτα η επιθυμία αφού συλλάβη, γεννά την αμαρτίαν, η δε αμαρτία εκτελεσθείσα γεννά τον θάνατον.


James 1: 12:15

God blesses those who patiently endure testing and temptation. Afterward they will receive the crown of life that God has promised to those who love him.
And remember, when you are being tempted, do not say, "God is tempting me." God is never tempted to do wrong, and he never tempts anyone else.
Temptation comes from our own desires, which entice us and drag us away.
These desires give birth to sinful actions. And when sin is allowed to grow, it gives birth to death.
Δημοσίευση σχολίου