Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Η χειρόγραφη απόδειξη της απόφασης του Πόντιου Πιλάτου
Η χειρόγραφη απόδειξη της απόφασης του Πόντιου Πιλάτου

Το συγκλονιστικό αυτό έγγραφο σχετικά με την απόφαση της Σταύρωσης του Ιησού Χριστού παρέμεινε μέχρι το 1309 μ..Χ. τελείως άγνωστο, οπότε βρέθηκε στη γνωστή σε όλους σήμερα για τον καταστροφικό σεισμό πόλη (L'Aquila) της Κεντρικής Ιταλίας (κοντά στην οποία έχει ανακαλυφθεί η αρχαία ρωμαϊκή πόλη του Αμιτερνο, όπου βρέθηκε το σπίτι του Πόντιου Πιλάτου).

Το 1381 μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη επί των ημερών του Πατριάρχου Ιερεμίου. Μεταφράστηκε από τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Διονύσιο, κατά το έτος 1643:

Μετάφραση

"Τω εβδόμω και δεκάτω Τιβερίου Καίσαρος, Βασιλέως Ρωμαίων, μονάρχου ανικήτου,Ολυμπιάδος διακοσιοστής πρώτης, Ηλιάδος ογδόης από κτίσεως κόσμου, κατά τον ημέτερον μερισμόν των Εβραίων τετράκισχίλια και εκατόν εβδομήκοντα τέσσερα έτη και καταβολής των Ρωμαίων βασιλείας έτη εβδομήκοντα τρία και από της ελευθερίας της δουλωσύνης Βαβυλώνος έτη πεντακόσια εβδομήκοντα και καταστροφής του ιερούβασιλείου έτη εννενήκοντα και επτά, επί υπάτου του λαού των Ρωμαίων Λουκίου Ζιζονίου και Μάρκου Συννίου και ανθυπάτου του Ιλλιρικού Παλιστέρα, κοινού διοικητού της χώρας
των Ιουδαίων Κουίντου Φλαβίου, επί της διοικήσεως Ιερουσαλήμ ηγεμόνος κρατίστου Ποντίου Πιλάτου, επιστάτου της Κάτω Γαλιλαίας Ηρώδου του Αντιπάτρου, της άκρας αρχιερωσύνης Άννα και Καιάφα Αλλιάσου και Ματίλ μεγιστάνων εις τον ναόν, Ραμπάλ Αμαμπέλ Πιοκτένου εκατόνταρχου υπάτου Ρωμαίων της πόλεως Ιερουσαλήμ Σουμπιμασάξιου Ποπιλίου Ρούφου.
Εγώ Πόντιος Πιλάτος, ηγεμών δια της βασιλείας των Ρωμαίων, επί του Πραιτωρίου της αρχιηγεμονίας, κρίνω και κατακρίνω και καταψηφίζω εις θάνατον σταυρικόν τον Ιησού λεγόμενον υπό του πλήθους Χριστόν, και από πατρίδος Γαλιλαίας, άνθρωπον στασιώτη κατά τον Νόμο του Μωσαϊκού και εναντίον του μεγαλοπρεπούς βασιλέως Ρωμαίων Τιβερίου Καίσαρος και ορίζω και αποφαίνομαι τον θάνατον αυτού σταυρικόν μετά των άλλων κατά το συνήθες των καταδίκων, επεί συνοίθρησεν αυτός πλήθος ανθρώπων πλουσίων και φτωχών, ουκ έπαυσε θορύβους εγείρων, ενοχλείν την Ιουδαίαν ποιώνεαυτόν Υιόν Θεού και βασιλέα της Ιερουσαλήμ, απειλών φθοράν της Ιερουσαλήμ και του Ιερού Ναού, απαρνούμενος τον φόρον του Καίσαρος και τολμήσας εισελθείν μετά βαϊων θριαμβευτής και πλείστου όχλου ώσπερ τις Ρήξ εντός της πόλεως Ιερουσαλήμ ως τον Ι. Ναόν και διορίζομεν τον ημέτερον πρώτον εκατόνταρχον Κουϊντον Κορνήλιον περιάξαι τούτον παρρησία εις την χώραν Ιερουσαλήμ δεδεμένον, μαστιζόμενον και ενδεδυμένον πορφύραν, εστεφανωμένον ακάνθινω στεφάνω και βαστάζοντα τον ίδιον σταυρόν επί ώμου αυτού, ίνα ει παράδειγμα τοις άλλοις και πάσι τοις κακοποιοίς μεθ' ού βούλομαισυνάγεσθαι δύο ληστάς φονείς και εξέρχεσθαι δια της πύλης Γιαμπαρόλας, της νυν Αντωνιανής, αναχθήναι δε Αυτόν τον Χριστόν παρρησία επί το όρος των κακούργων
ονόματι Κολβάριον, ούτινος σταυρωθέντος μείναι το σώμα εν τω σταυρώ εις κοινόν θεώρημα πάντων των κακούργων, και άνω του σταυρού τίτλου τεθήναι γεγραμμένου τρισί γλώσσας τον ΙΗΣΟΥΣ ΑΛΟΝ Ο ΙΛΗΣ ΙΟΔΑΜ (Εβραϊστί) ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΙΟΥΔΑΙΩΝ (Ελληνιστί) ΙΕΖΟΥΣ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥΣ ΡΕΞ ΙΟΥΔΑΙΟΡΟΥΜ (Ρωμαϊστί).
Ορίζομεν ουν μηδένα των ηστινοσούν τάξεις και ποιότητος τομήσαι απερισκέπτως της τοιαύτην εμποδίσαι δίκην, ως υπ' εμού ωρισμένην μετά πάσης σεμνότητος εις ποινήν της αυτομολίας τούτου, Εβραίου όντος κατά τα ψηφίσματα και τους Νόμους της των ΡωμαίωνΒασιλείας.

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΤΕΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
- Από της φυλής Ισραήλ: Ρωδιέ, Δανιήλ, Ραμπινήλ, Ιονακείν, Μπανικάν, Ροτάμ, Ιουταβέλ και Περκουλάμ.
- Από της Βασιλείας και ηγεμονίας Ρωμαίων: Λούκιος, Σεξτίλιος και Μαξιμίλιος.
- Από των Φαρισσαίων: Μπαρμπάς Συμεών και Μπονέλη.
- Από των υπάτων και δικαστών των Ρωμαίων: Λούκιος, Μπαντάνης, και Μακαρόλας.
- Από της αρχιερωσύνης: Ρωάν, Ιουάδους και Μπουκασόλης.
- Νομικός δημόσιος από των εγκλημάτων των Εβραίων: Μπουτάν».

http://www.newsbomb.gr

Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

Πλωτίνου ( 204- 270 μ.Χ.) διάλογοι (Επιλογή)


ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ : Είναι φανερό ότι το ΕΝ είναι πέρα από την ανθρώπινη αντίληψη. Δεν μπορείς όμως δάσκαλε να μου περιγράψεις περιοχές του ΕΝΟΣ που να μπορώ να αντιληφθώ ; Τι ακολουθεί τη συνθήκη της δυνατότητας ; πώς το σύμπαν εκδηλώνεται;

ΠΛΩΤΙΝΟΣ : Οτιδήποτε υπάρχει μετά από το ΕΝ, προέρχεται απ' αυτό. Αλλά αυτό το δεύτερο στάδιο της ύπαρξης, δεν θα είναι πια το ΕΝ αλλά η πολλαπλότητα του ΕΝΟΣ. Διαπιστώνουμε ότι όλα τα πράγματα που πλησιάζουν την τελειότητα δεν μπορούν να παραμείνουν σε ανεκδήλωτη ύπαρξη, αλλά πρέπει να εκδηλώνονται. Αυτό παρατηρείται σε όλη τη φύση. Όχι μόνο στα όντα που είναι ικανά επιλογών, αλλά ακόμα και σ' αυτά που στερούνται της επιλογής, υπάρχει η τάση να μεταδίδουν ό,τι ενυπάρχει μέσα τους. Για παράδειγμα η φωτιά παράγει θερμότητα, το χιόνι παράγει κρύο. Γι' αυτό το λόγο, όλα τα πράγματα στη φύση τείνουν στην αθανασία με την εκδήλωση των ποιοτήτων τους. Το ΕΝ εκδηλώνει τον εαυτό του. Αυτό που εκδηλώνεται, εκδηλώνει παράλληλα τον εαυτό του.

ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ : Α μάλιστα. Διδάσκεις λοιπόν κι εσύ το δόγμα «της απόρροιας» των Γνωστικών. Ξεχνάς όμως Πλωτίνε, ότι όλα τα εκδηλωμένα είναι φτιαγμένα από ύλη. Πως μπορεί η ύλη να παράγει τον αυτό της;

ΠΛΩΤΙΝΟΣ : Η ύλη δεν είναι νεκρή. Η ύλη δεν στερείται ζωής και νοημοσύνης. Το ένα δεν υπάρχει χωρίς το άλλο. Το σχήμα και η ύλη είναι αρχές αναγκαίες για οτιδήποτε έχει σώμα.

ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ : Καταλαβαίνω Πλωτίνε. Η θεωρία σου υποστηρίζει ότι το πνεύμα και η ύλη δεν πρέπει να θεωρούνται σαν ξεχωριστές οντότητες, αλλά σαν δύο όψεις του ΕΝΟΣ, που αποτελεί τη βάση της ύπαρξης. Αλλά τι συμβαίνει με τον άνθρωπο; Υπάρχει κάτι στον άνθρωπο που αντιστοιχεί στο ΕΝ;

ΠΛΩΤΙΝΟΣ : Πρέπει να υπάρχει μια άλλη φύση, διαφορετική απ' το σώμα, που γεννά ύπαρξη απ' τον εαυτό της. Είναι αναγκαίο και πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωταρχικό είδος ζωής, που είναι επίσης χωρίς μορφή και αιώνιο, και που είναι μέρος όλων των πραγμάτων . Είναι αναγκαίο να υπάρχει κάτι που είναι η πηγή της ζωής, κάτι που θα είναι πέρα από την σωματική φύση.

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

Πόσο ισορροπημένες είναι οι σχέσεις μας άραγε?Οι εύκολες κρίσεις για τους άλλους βρίσκουν ανταπόκριση σχεδόν σε καθημερινή βάση μέσα από τον τρόπο το οποίον σκεφτόμαστε.

Όμως αυτή η αυτοκριτικ
ή σχεδόν καθόλου δεν γίνετε σε εμάς, από εμάς, σε μια προσπάθεια να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα όσον αφορά την εξέλιξη της ζωής μας και των σχέσεων που έχουμε δημιουργήσει μέσα από τον χρόνο όπως και το τι ασχολίες ή εργασίες έχουμε επιλέξει να κάνουμε ή απλά επέλεξε κάποιος για άλλος εμάς.

Πόσο ισορροπημένες είναι οι σχέσεις μας άραγε?
Κατά πόσο αυτές βασίζονται στην αγάπη και την κατανόηση και δεν μας δημιουργούν εντάσεις και ψυχικό πόνο?
Μήπως και εμείς μέσα από την καθημερινότητα μας δεν προσθέτουμε περισσότερα βάρη και εμπόδια σε μια λύση ή έστω και μια προσπάθεια κατανόησης του προβλήματος?

Η οικονομική μας ευμάρεια, τα αποκτήματα μας πολύ λίγη σημασία έχουν όσον αφορά τον ψυχικό και συναισθηματικό μας κόσμο.
Μια εσωτερική ισορροπία χρειάζεται και μια σωστή αντικειμενική κρίση ώστε να μπορέσουμε να αντιληφθούμε από την μια ποιος είμαστε, τι αισθανόμαστε και το τι στην ουσία επιθυμούμε και θέλουμε.
Εκεί δεν χρειάζονται μεσαίες λύσεις, όχι χρειάζεται θάρρος και αποφασιστικότητα και άμεσες επιλογές.

Όπως και στο παρελθόν έχω πει ο τρόπος που η συνείδηση μας έχει διαμορφωθεί, έχει αναπτυχθεί, αντί να μας φέρει πιο κοντά σε μια μεγαλύτερη συνειδητότητα, γνώση του εαυτού, συναινεί σε κάτι το εντελώς αντίθετο, όλο και πιο πολύ απομακρυνόμαστε από την ουσία μας, και έτσι μετά από ένα χρονικό πλαίσιο ετών γινόμαστε εντελώς ασυνείδητοι, εντελώς ξένοι με αυτό που στην ουσία έπρεπε να γίνουμε, με αυτό που δονείται μέσα στην καρδιά μας, την αυθεντικότητα, την καλοσύνη, την γενναιότητα, την ευγένεια και την γενναιοδωρία, όπως και την ομορφιά και την γαλήνη της ψυχής.

Μέσα από αυτήν την ατέλειωτη φασαρία της πόλης αλλά και την φασαρία και την σύγχυση του νου, πολλά δεν μπορούν να γίνουν, χρειαζόμαστε πρώτα από όλα μια επίγνωση της κατάστασης μας, αυτό είναι πολύ σημαντικό, και δεύτερον μια απόφαση ζωής με όλες της συνέπειες και τις απαιτούμενες θυσίες που προκύπτουν από αυτήν.

Υπάρχουν όμως ακόμη και σήμερα άνθρωποι γύρω σας που μπορούν να σας βοηθήσουν ανιδιοτελώς, ελάχιστοι αλλά υπάρχουν, όπως επίσης και η αγάπη που βρίσκετε μέσα στην καρδιά σας και σας καλεί σε μια θεμελιώδη αλλαγή μέσα και μέσω του Πνεύματος.

Αναρωτηθείτε αγαπητοί μου φίλοι για όλα αυτά, και δείτε τα μέσα σας και επιλέξτε το σωστό, επιλέξτε αυτήν την γνώση του εαυτού που θα σας κάνει αληθινούς ανθρώπους, φωτεινούς και διάφανους.

Κυριακή, 7 Απριλίου 2013

Υπάρχουν δυο είδη αγάπης .......
Κάθε σκέψη μου μοιάζει ασυνάρτητη και έχει πολλά επίπεδα ανάγνωσης, το ζητούμενο είναι να προβληματίσει, να εκκινήσει την σκέψη.

Υπάρχουν δυο είδη αγάπης η μια έχει σημείο αναφοράς αυτήν την φύση και έτσι εμπεριέχει και το μίσος η άλλη είναι μιας άλλης πιο ανώτερης φύσης και μέσα από τον χρόνο και τις εμπειρίες καλείται σε αφύπνιση και γέννηση από τα κάτω προς τα πάνω. 

Η πρώτη όψη γεννάτε μέσα από την συνείδηση του φυσικό-γεννημένου ανθρώπου και τις ενέργειες αυτής της φύσης, η δεύτερη γεννάτε μόνο μέσω του πνεύματος και αναπτύσσεται μέσω αυτού, για αυτό και η πρώτη έχει πάντα ένα φυσικό τέλος ή ατέλειωτες εναλλαγές, ενώ η δεύτερη είναι αιώνια και αμετάβλητη.

Να ξέρετε ότι πάντα στο φυσικό επίπεδο που ζούμε η ησυχία και ο θόρυβος εμπεριέχουν το ένα το άλλο όπως και ο θαυμασμός και η απέχθεια ή η ειρήνη και ο πόλεμος.

Μόνον όταν το εγώ μας το κατανοήσει αυτό και ακολουθήσει ένα δρόμο αυτό-ελάττωσης αυτό-εκμηδένισης και ταυτόχρονης ανοικοδόμησης μιας εντελώς νέας προσωπικότητας όχι από τα υλικά και τις αξίες αυτής της φύσης θα μπορέσει συνειδησιακά, δομικά να βγει έξω από αυτόν τον ατέρμονο λαβύρινθο των αντιθέτων και έτσι να απελευθερωθεί από τον τροχό της γέννησης και του θανάτου, και αυτό ονομάζεται μεταμόρφωση.

Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

Game of Thrones S03E01 On line (my fav tv show)They removed the video so 

http://www16.zippyshare.com/v/57707508/file.html 
http://www22.zippyshare.com/v/26912036/file.html