Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

Η εποχή της Γης - επτά καταστάσεις / Earth stage - seven Form Conditions

Έτσι, η παρούσα φάση της Γης αποτελείται ή χωρίζεται σε επτά "μικρούς κύκλους", υπό-εποχών: έναν Πύρινο ή η εποχή του παλαιού Κρόνου (που ανακεφαλαιώνει τις πρώτες εποχές), η Αέρια ή η Παλιά εποχή του Ηλίου, μια Υγρή ή η εποχή της Παλαιάς Σελήνης , και μια Γήινη (στερεά) ή η εποχή της Γης (σημερινή εποχή μας), και τρεις μελλοντικές (που προμηνύουν τις μελλοντικές εποχές).

Η λεγόμενη εποχή της Γης της Γήινης Μεταμόρφωσης με τη σειρά τις χωρίζεται σε επτά καταστάσεις-συνθήκες μορφής, παραπέμποντας, όπως προαναφέρθηκε, η κάθοδος του πνεύματος στην φυσική ύλη (παρούσα Γη), και μεταγενέστερα μια ανάβαση πίσω στο Πνεύμα.

Η παρούσα κατάσταση της Γης χωρίζεται σε επτά εποχές, σύμφωνα με τις φυλετικές ρίζες (μια άλλη έννοια από την Θεοσοφία που υιοθετήθηκε από τον Steiner) που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή.
Αυτές είναι οι επτά εξελικτικές περίοδοι: Πολική, υπερβόρειος, Λεμουρια, Ατλάντια, "Μετα-Ατλάντια" (η σημερινή) και δύο μελλοντικές, δεδομένων των ανάλογων βιβλικών ονομάτων των "Σφραγίδα" και "Σάλπιγγα" (όπως αναφέρονται στο Βιβλίο της αποκάλυψης).

Κάθε εποχή διαρκεί ακριβώς 15.120 χρόνια, τον χρόνω ενός Πλατωνικού «Μεγάλου Έτους", ή η "Μετάπτωση της Ισημερίας". Σε συμφωνία με τις πεποίθησης του για την Κλασσική περίοδο, ο Steiner χρησιμοποιηθεί αυτό το παλιό ελληνικό χρονικό διάστημα ως το κεντρικό στοιχείο της χρονολογίας του.

Τέλος, κάθε μία από αυτές τις εποχές με την σειρά τις χωρίζεται σε επτά, δίνοντας άλλες επτά "περιόδους Πολιτισμού" ακριβώς κάθε 2.160 χρόνια.


Thus the present Earth stage consists of or is divided into seven "Small Cycles", sub-eras: a fiery or Old Saturn era (which recapitulates the first eras), a gaseous or Old Sun era, a liquid or Old Moon era, and an earthy (solid) or Earth era (our present age), and three future ones (which presage the future eras). Each of these small cycles is the same as the "Round" of Theosophy.

The Earth era of the Earth Metamorphosis is in turn divided into seven Form Conditions (= "Globes" of Theosophy), referring to, as indicated above, the descent from spirit to physical matter (the present Earth), and subsequent ascent back to Spirit.

The present Earth condition is divided into seven eras, according to the Root Race (another Theosophical concept Steiner adopted) that exists at that time. These are the seven evolutionary periods: Polarian, Hyperborean, Lemurian, Atlantean, "Post-Atlantean" (the current one) and two future ones, given the apropriately biblical names of "Seal" and "Trumpet" (in refereance to the Book of revelations). 

Each era lasts exactly 15,120 years, the time of the Platonic "Great Year", or "Precession of the Equinoxes". In keeping with his reliance on the Classics, Steiner used this old Greek time-frame as the central element of his chronology.

Finally, each of these eras is in turn divided into seven, giving seven "Culture Periods" of exactly 2,160 years each.
     Metamorphosis of the Earth

Finally, each of these eras is in turn divided into seven, giving seven "Culture Periods" of exactly 2,160 years each.

1. Old Saturn: Solar System single mass; densest substance "warmth"
2. Old Sun: Sun, Moon, and Earth single mass; densest substance "air" (or gaseous)
3. Old Moon: Earth and Moon single mass; densest substance "water" (or liquid)
4. Earth: Present world; densest substance "earth" (or solid) during its densest substages
5. "Jupiter"     Future increasingly
6. "Venus"     Spiritualised worlds;
7. "Vulcan"    Reverse of previous stages     Cycles and Sub-Cycles

More : 
Anthroposophy: Rudolph Steiner's Cosmology
Δημοσίευση σχολίου