Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

The kabbalistic-alchemical altarpiece in Bad Teinach

The kabbalistic-alchemical altarpiece in Bad Teinach

The Kabbalistic-Alchemical Altarpiece in a small church in the town of Bad Teinach near Calw in Germany, is, I believe, of the greatest esoteric value. I have at present little information on its outward history, though it is dated 1673 and seems to have been prepared at the instigation of Princess Antonia (1613-1679), so I will therefore concentrate in this article on the symbolism of the painting.
The painting's central panel, which is all we shall concern ourselves with here, shows us a Rose Garden surrounded by a hedgerow bearing red and white roses. Outside the garden in the background on the left is a four-square military camp, while on the right we see a city founded on a circular plan. In the centre foreground, a bowered gate opens into the garden and a female figure is seen standing upon the threshold, pausing at her entry to gaze at the wonders before her. She bears in her right hand her flaming heart, while on her left she leans upon a staff in the form of an anchor cross. Thus she represents the Soul of Man standing at the threshold of spiritual illumination, with the fire of enthusiasm and love burning within the heart, and the anchored foundation of the Soul in the central mystery of the Cross of Christ.
The Soul gazes into the garden, and here we are reminded of the Rosarium or Rose Garden of the Virgin, the medieval picture of the enclosed domain in which the human soul can commune with the Sophia-Wisdom aspect of the Spirit. Within this Rose Garden are two realms - a circular garden and a domed Mystery Temple. The soul must first traverse the circular garden before the soul reaches the outer court of the Temple which stands upon a podium of seven steps.

THE CIRCULAR GARDEN
The garden is centred upon the figure of the resurrected Christ, standing upon a rock and holding his Cross. From his body there flows a stream of blood forming a pool at the centre of the circle. Around him the garden is segmented into three rings of twelve flower beds each bearing their own particular plants, and we see 12 figures standing around the circumference of the inner ring (which is within the pool of the Christ Blood). These twelve figures are constellated with an array of symbols which are too complex to analyse here, but for example they appear with various animals, they hold symbolic objects, have certain colourings and they each stand at sacred trees which grow at the boundary of the inner ring. These trees are as follows, counting clockwise from the figure just to the right of the Christ :-

Laurel - Cypress - Willow - Fig - Cedar - Fir - Olive - Apple - Pomegranate - Almond - Palm - Oak.

The twelve figures are representatives of the 12 tribes of the Israelites, or the twelve Apostles and can also be related to the Zodiac Signs. Thus the first stage of the Soul's encounter with the garden requires an experience of the twelve archetypes on all levels, as the twelve sacred trees, or twelve animal forms, etc. The Soul has to inwardly experience how the one spiritual energy manifests in the lower worlds divided twelvefold. Only by reintegrating this twelvefoldness can the Soul gain true perception of the unity that lies beyond, here the Christ figure in the centre of the circular garden. This is the sublime mystery of the Twelve + One at the Centre.
Once the Soul has achieved this integration, she will stand in the position of the Christ Being. This position is the point of spiritual incarnation in the natural world, the Malkuth of the Kabbalists, and in this painting we see clearly a Tree of Life glyph of the Kabbalists, displayed with female figures marking the Sephiroth. This Tree of Life spans the garden and temple, it unites these two realms within the soul's experience of the spiritual reality of the Rose Garden. We can outline it as follows

The Supernal Triad Kether, Chokmah, Binah, is indicated by the three crowned female figures at the centre of the dome of the temple. Although they cannot be seen on the detail of the illustration here, on the original painting the head of Kether is surrounded by a nimbus of seven eyes, Chokmah by seven stars, and Binah by a nimbus of seven flames, which provides an interesting interpretation of the usual meanings of these Sephiroth. Kether at the Crown of the Tree has the gift of seeing into the higher reaches of the spiritual world, Chokmah bears the Wisdom of the Stars, and Binah has the fire of illuminated Understanding. (These are an example of just a small detail of the symbolism, and the whole painting is truly profound in its detailed encapsulation of esoteric wisdom in pictorial form).
To the right below Chokmah on the pediment of the Temple we see the figure of Chesed, and below and to the left of Binah, is pictured Geburah. Completing the intermediate Triad is Tiphareth, depicted as the woman with the two children, one child held up, the other standing below her. Tiphareth stands at the special point of the tree mirroring in her essence the above and the below.
The lower Triad is composed of Netzach, as the female figure bearing fruiting branches and standing at the base of the right BOAZ column of the Temple, Hod at the base of the left JACHIN column plucks at her harp, and in the centre below them standing upon a crescent moon is Yesod.
Now one can clearly see that the Christ figure occupies the 10th place, that of Malkuth. To harmonise with the presentation of the Sephiroth as Goddess forms, we must realise that this is the point of the incarnation of the Spirit in Matter, and thus the Soul figure entering the Garden will initially come to occupy this Sephira. Christ is here seen as the representative of humanity, rather than in his aspect as part of the Godhead. Once the Soul stands consciously on Malkuth, the individual being can see, at least in dim outline, the Tree of Life with the higher Sephiroth stretching above the Soul. Thus this perception unites the experience of circular Zodiac Garden, the Astral world of Archetypes, with the higher realms of the Spiritual World (the Devachanic Worlds) pictured by the Temple.

THE TEMPLE
This temple is approached by ascending a podium of seven stages, at the corners of which we see the Four Evangelists with their animal symbols of the elements. On the left - Matthew (the Man) and John (the Eagle), and on the right - Luke (the Lion) and Mark (the Bull). The temple is domed with a central sanctuary below, outside of which stands two columns, Boaz and Jachin. The Boaz column on the left bears around it a clockwise helix of seven turns formed of animals going 'two by two', while the Jachin column has a helix of seven anticlockwise turns with flowers and fruit forms. Above on the pediment of the sanctuary are, two obelisks that connect symbolically with these columns, the Fire Obelisk on the left and the Water Obelisk on the right. Beside the water obelisk stands the Angel with 'a face like the Sun' (see Apocalypse Chapter 10), while beside the fire obelisk is the great image of gold, silver, brass and iron from Nebuchadnazzer's Dream (see Daniel 2, 31).
In two outer porticos we see the four major Prophets of the Old Testament. Under the left, Jeremiah and Daniel, and under the right, Ezekiel and Isaiah, each bearing characteristic symbols.
Within the sanctuary, Aaron with his breastplate officiates at the altar, beside which are raised the Cross of the Crucifixion of Christ and a Cross with a crucified serpent (an important alchemical symbol, which appears for example in the alchemist Nicholas Flamel's Hieroglyphic Symbols, which was supposedly based upon a Jewish esoteric book). The crucified serpent is connected with Moses (see Numbers chapter 21). We have here a meeting of the old Moses mysteries with the Christian mystery of the Resurrection. At the apex of the pediment above the sanctuary, we see the figures of Kether Chokmah and Binah as outlined before. Various bird forms, which connect with alchemical stages are seen. Beside Chokmah, we note the PHOENIX, while beside Binah an EAGLE is visible. Beneath the figure of Tiphareth, a PELICAN in its piety nourishes its young upon its own blood. Elsewhere is seen the PEACOCK with its resplendent tail, and other birds with alchemical connections are also to be found in this painting. 'Above at the top of the dome of the temple we see the vision of the Twenty Four Elders around the Throne of God (see the Apocalypse chapter 4). Here we are in the highest regions of the spiritual world.

Various angelic Hierarchies with musical instruments resound the harmonies of the spheres around the crwoned emblem of the (A) Alpha and (O) Omega, the Beginning and the End of all Being, which is placed in nimbus of light standing at the top of the Temple's dome.
At the highest point of this dome stand the three archetypal Initates of the Jewish Tradition, Elijah, Moses, and Enoch. These three represent the three different streams of initiation, though these are unified in that all achieved their spiritual vision on a mountain top - with Elijah it was Mount Carmel, Enoch was translated from the brow of Mount Moriah, and Moses, of course, had his vision on Mount Sinai. The perhaps also relate to the Transfiguration of Christ on the mountain before his three disciples Peter, James and John, when Moses and Elias appeared with Christ and the three disciples wished to erect three tabernacles to worship these three facets of the Spirit.
On the left of the Temple, the camp must be that of the Israelite journey to the Promised land with the Tabernacle in the Wilderness, the Temple itself is a representation of Solomon's Temple, while on the right, Jerusalem, is the city built in the form of a temple. Thus we have three archetypal temple forms.

The whole painting seen in totality, presents to us a picture of path to consciousness of the spirit, through an initiation experience gained by working symbolically with this temple. It thus incorporates kind of esoteric masonry with various alchemical and kabbalistic facets and it could also perhaps have some Rosicrucian connections. This was a 'teaching painting' designed for Princess Antonia, who was of the family of Frederick I, Duke of Wurttemberg, alchemist and occultist, who in 1603 was invested into the Order of the Garter by James I. Perhaps we see here the record of a late 17th century continuation of the esotericism of the Rosicrucian movement within a closed fraternity (the painting was probably never intended to be seen outside of a small group of people working with its symbolism). One suspects that it would be most valuable to enquire further into the background of the personalities involved in this esoteric group.

http://www.alchemywebsite.com/bad_teinach.html

The photos are from http://spiritueleteksten.nl/ and the booklet :
De kabbalistische leertafel van prinses Antonia in Bad Teinach triptiek van Johann Friedrich Gruber

The Development of Anthroposophy since Rudolf Steiner's Death: An Outline By T.H. Meyer,Paul V. O'Leary


The Development of Anthroposophy since Rudolf Steiner's Death: An Outline 
By T.H. Meyer,Paul V. O'Leary

World War II dramatically  speeded up technological  and cultural developments. 
The mechanization  of death on an industrial  scale and the wholesale  slaughter of civilians by aerial bombing especially the bombing of Hiroshima    and  Nagasaki- released  asuric  forces  into  the  world  prematurely, forces which have now become part of our everyday life. Our ethical standards  continue to remain far behind our technological  achievements.
Steiner  forewarned  his  audiences  about  World  War I and the high likelihood  of a second,  larger conflagration. 
He also warned  that every new spiritual  impulse which enters evolution  faces the danger  of being turned  into its opposite.
The ultimate  purpose  of National  Socialism, the  polaric  counter-inspiration to Anthroposophy,  was the  annihilation of the Abrahamic  peoples,  to wipe  out the roots  of Western  Christian culture, of which  Anthroposophy   represented  an  esoteric  part,  and  to thwart the revelation  of the return of Christ in the etheric.
Although  the revelation  and  conceptual framework underlying the Second Coming was initially to be revealed through the Germanic peoples, it then ought to have spread throughout  humanity. 
The two world wars can be better viewed  as a single  conflict  waged  against  the Second  Coming  by the Sun Demon Sorat and the spiritual beings through whom he worked and continues to work: Lucifer, Ahriman, the Asuras, and their cadres. Thus, the twelve-year  Reich was only part of a far broader phenomenon of evil attacking  humanity  throughout  the twentieth  century  and continuing  to the   present   day.   Karmic   connections,   already   in   disorder   at the beginning  of the century, were further confused,  delayed, distorted, and prevented  by  the  millions  upon  millions  of dead  and injured  in  these apocalyptic  catastrophes. 
Has there  been a wide-spread experience of the  Etheric  Christ?  Did  the  end  of  the  twentieth century  produce a powerful  wave of  spirituality  brought  upon  by  the  return  of former Platonists uniting with reincarnating  Aristotelians? 
From the perspective of Rudolf  Steiner's time, the powers opposing the conscious  experience of the Second Coming seem  to have made great  progress in their mission. 
Steiner warned  us: "Evil will approach  the people  of the fifth post -Atlantean  Age  in all possible  forms, doing  it in such a way that people will have to resolve the nature, the essence, of evil in a scientific way.
On the other hand, it is just through such experiences  of loss, betrayal, imprisonment, powerlessness, and death that one's "I"  will develop the  spiritual   capacities  needed  to  courageously oppose  and overcome these powers in the future
 


Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

Η φαντασία είναι η φωνή του ''Άλλου'' - Ιάκωβος Μπαίμε


Η φαντασία είναι η φωνή του ''Άλλου'' - Ιάκωβος Μπαίμε

Ο Μπαίμε χρησιμοποιεί την λέξη φαντασία για να χαρακτηρίσει την διαδικασία μέσω της οποίας η χαμένη εικόνα της ψυχής αποκαθίσταται.

''Ο Αδάμ εξέπεσε λόγω της φαντασίας του για αυτό και μέσω αυτής θα μπορέσουμε και εμείς να ολοκληρωθούμε.''

Η φαντασία είναι η φωνή του ''Άλλου'', του ασυνείδητου, για αυτό και η ανάπτυξη της είναι βασικός παράγοντας για μας.
O Μπαίμε μας λέει πως έγραφε πάντοτε μέσα από μια διαδικασίας πνευματικής ενατένισις - διαλογισμού.

'Δες τον εαυτό σου μέσα στον εαυτό σου, τι πραγματικά είσαι αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει να αρνηθείς τον κόσμο μέσα από τον οποίον γεννήθηκες από την αρχή, γιατί η θέλησή σου εισήλθε μέσα στον εγωισμό και αυτό είναι σαν μια πανούκλα μέσα από την οποία προσφέρεις στον ίδιο σου τον εαυτό έναν αυτό καταστροφικό θάνατο.'

Το κλειδί για αυτόν τον εξαγνισμό, την μετάνοια, την απάρνηση του εαυτού κρύβεται μέσα στην φαντασία του αλχημιστή η οποία είναι το κλειδί όλης της διεργασίας της μεταμόρφωσις.

Μέσα από αυτήν την διαδικασία ο καλλιτέχνης πρέπει αρχικά να μετατραπεί διότι μόνον τότε μπορεί να αλλάξει την 'οργή' σε 'αγάπη', το κακό σε καλό.

Αυτή είναι μια διεργασία η οποία μπορεί να συμβεί μόνον μέσω του Χριστού.

Επιθυμεί να πεθάνει αυτό το κακό ώστε να μπορέσει να εγερθεί ο Χριστός μέσα του ενδυόμενος τον βιολετή μανδύα του.

O Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος μας Λίθος.

Υπάρχουν δύο μεγάλα και ιερά μυστήρια


Υπάρχουν δύο μεγάλα και ιερά μυστήρια

Κατανόησα πως υπάρχουν δύο μεγάλα και ιερά μυστήρια.

Το πρώτο σε στρέφει προς τα έξω παρατηρώντας, μελετόντας και γνωρίζοντας τους νόμους της φύσης.
Αυτό μπορεί να συμβεί μέσα από το εγώ και τις αισθήσεις και σε αυτό βοηθά η διάνοια.

Το δεύτερο σε στρέφει εντός σου αλλά το σημείο αναφοράς δεν είναι η προσωπικότητα αλλά ένας σπινθήρας - δυνατότητα ανάπτυξις ο οποίος δεν προέρχεται από αυτόν τον κόσμο.
Σε αυτήν την διεργασία ούτε η διάνοια και η δυνατότητα της μνήμης δεν μπορούν να σε βοηθήσουν.

Όπως είναι φυσικό σχεδόν όλη η πορεία της ανθρώπινης ιστορίας βασίστηκε και ανέπτυξε το πρώτο μυστήριο και αυτό ήταν απαραίτητο και θετικό, παρόλα αυτά δεν μπορεί να καλύψει το κενό της ψυχής και την αίσθηση της μη ολοκλήρωσις η οποία υπάρχει μέσα του.
Για αυτό σε ένα σημείο όλες οι γνώσεις τις οποίες συλλέξαμε μέσα από την ζωή μας φαντάζουν άχρηστες στο να μας βοηθήσουν για αυτόν τον σκοπό της τελείωσις.

Χρειάζεται να αδειάσουμε τον νου και την μνήμη μας μέσα από μια αντιστροφή ώστε η σκέψη μας να γίνει αθώα και ανάλαφρη.
Αυτό μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από την αφύπνιση του σπερματικού ατόμου του Θεού που αγωνιά για ζωή.
Τότε σταδιακά θα πάψει να μας απασχολεί ο κόσμος και η φύση και όλα όσα περιλαμβάνονται μέσα σε αυτή και θα εστιαστούμε ολοκληρωτικά μέσα στην ουσία της ύπαρξής μας.

Σταδιακά θα ανακαλύψουμε πως η ίδια μας η ύπαρξη στην πνευματική της όψη ομοιάζει τόσο πολύ με την ουσία της φύσης αναλογικά και πως και σε τι βαθμό είμαστε συνδεδεμένη με αυτήν, δεν μιλώ για την εξωτερική υλική όψη της γης αλλά για την αντίστοιχη πνευματική της η οποία όπως και σε μας εκφράζεται εξωτερικός.

Για αυτό και στις διάφορες αυθεντικές δοξασίες διαβάζουμε για ένα άδειασμα της σκέψης, αυτό συμβολίζουν ανάμεσα στα άλλα τα λόγια του Χριστού όταν μας λέει πως πρέπει να γίνουμε αθώοι σαν τα παιδιά, συμβολικά μας μιλά για μια αστρική και νοητική καθαρότητα.

Ένας άνθρωπος που ακολουθεί την ατραπό της μεταμόρφωσις μπορεί να είναι ένας απλός με ελάχιστη μόρφωση άνθρωπος αλλά με μια ώριμη ψυχή και αρκετή καλοσύνη μέσα του.
Η διαφορά στον λόγο και τα έργα τους εκφράζεται μέσα από την καρδιά τους και όχι μέσα από την κεφαλή του.
Το πυρ της νόησης απλά μας εξηγεί το Πυρ της καρδιάς διότι μόνον μέσα από το πυρ της καρδιάς μπορεί να γεννηθεί ο νέος άνθρωπος μέσα από το πυρ στην λεκάνη.

Αυτό το πυρ συμβολίζουν και τα δύο φίδια πάνω στο κηρύκειο του Ερμή, αλλά προσέξτε ο Ερμής είναι η Συμπαντική Ψυχή, ο Συμπαντικός Νους, το σημείο μέσα από το οποίο ο κατώτερος κόσμος ενώνεται με τον ανώτερο, για αυτό και χωρίς τον Ερμή, την σταδιακή ένωση με αυτόν τίποτα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Η μεσαία ράβδος συμβολίζει τον εξαγνισμό, την αγνή δύναμη της καρδιάς που καθαρίζει όλη μας την ύπαρξη ώστε αυτή η αγνή ουσία να μπορέσει να ανέλθει και να φωτίσει το Ιερό Τρίγωνο της κεφαλής.
Εκεί κατοικεί και το πνεύμα και η τελείωση που μας παρομοιάζεται συμβολικά σαν ένας χρυσός κύκλος.

Για αυτό αγαπητοί μου φίλοι αποστραφείτε αυτόν τον κόσμο και την γοητεία που ασκεί πάνω σας γιατί αυτή είναι μια αιώνια καταδίκη.

Απελευθερωθείτε απελευθερώνοντας την πνευματική σας ουσία μέσα από μια νέα στάση ζωής και συνείδησης η οποία θα προέλθει σταδιακά μέσα από την σύνδεση σας με το Φως και τους νόμους του.

Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

Η σοφία αυτού του κόσμου είναι μωρία για τον Θεό.

Να είστε σοφοί σαν τα φίδια.

Η ανθρώπινη διανόηση δεν μπορεί να εξηγήσει τον πνευματικό άνθρωπο ούτε τον πνευματικό κόσμο.


Η ανθρώπινη διανόηση δεν μπορεί να εξηγήσει τον πνευματικό κόσμο.

Η ανθρώπινη διανόηση δεν μπορεί να εξηγήσει τον πνευματικό άνθρωπο ούτε τον πνευματικό κόσμο.

Μπορεί να εξηγήσει την ανθρώπινη φύση και τους μηχανισμούς που διέπουν το σύμπαν, αλλά προσέξτε το αυτό, μας εξηγεί το συνεχώς μεταβαλλόμενο κατώτερο υλικό έκπτωτο σύμπαν.

Για αυτόν τον λόγο ο Ερμής είναι Τρισμέγιστος γιατί μέσω της ένωσης με την Συμπαντική Ψυχή - Νου, συνυπάρχουν αυτούσιες τρεις κορυφαίες ιδιότητες η Πρωταρχική Τέχνη, η Πρωταρχική Επιστήμη και η Πρωταρχική Θρησκεία.

Μέσω της πρώτης μαθαίνουμε να βαδίζουμε την ατραπό και να γινόμαστε οικοδόμοι, μέσω της δεύτερης να μπορούμε να εξηγούμαι και να κατανοούμε εμπειρικά πλέον όλες τις νέες σε μας δραστηριότητες αυτής της οικοδόμησις και μέσω της τρίτης όψης μπορούμε να ενωθούμε με τον Πνευματικό Κόσμο δομικά.
Με λίγα λόγια, μέσω αυτής της Γνώσης θα μπορέσουμε να Εργαστούμε ώστε αυτή η Ένωση με το Πνεύμα να μπορέσει να πραγματοποιηθεί.

Η επιστήμη, η τέχνη, η φιλοσοφία αγγίζουν τα βάθη της ανθρώπινης ψυχής αλλά αυτήν την ψυχή εμείς επιθυμούμε να την αλλάξουμε θεμελιακά γιατί είναι φθαρτή και θνητή. γιατί το ένδυμα της είναι σκισμένο, ατελές και βρώμικο.

Σήμερα παρατηρείται μια έξυπνη προσπάθεια από ένα μέρος από τους λεγόμενους αιρετικούς επιστήμονες να θεολογήσουν σαν ένα υποκατάστατο εφησυχασμού της συνείδησης της μάζας νομίζοντας αυτή πως εκεί θα βρει τις απαντήσεις που ψάχνει, αλλά μην σας ξεγελούν σε αυτό, γιατί απλά δεν το μπορούν, δεν έχουν επαφή και αγνοούν ολοκληρωτικά τον Πνευματικό Κόσμο οπότε πως θα μπορούσαν καν να μας μιλήσουν για αυτόν.

Ποτέ στην ζωή σας να μην λάβετε την αντανάκλαση σαν το αληθινό!

Με όποια λόγια ή ένδυμα και αυτό να σας προβάλετε, να σας προτείνεται.

Ακόμη, και όλα όσα σας λέμε εμείς, άσχετα αν εκκινούνε από την εσωτερική μας εμπειρία μην τα εκλαμβάνεται σαν δεδομένα, δεν είναι παρά σκέψεις, εικόνες, συμβολισμοί, μεταφορές και παρομοιώσεις.

Το σημαντικό είναι να τα αισθανθείτε, να τα βιώσετε όλα αυτά εσείς οι ίδιοι εσωτερικά και δομικά.

Με λίγα λόγια εμείς σας προτείνουμε, σας εξηγούμε αυτήν την οδό για να την βαδίσετε εσείς.

Πριν μήνες είχα γράψει ένα μικρό κείμενο μερικών σελίδων προσπαθώντας να σας δώσω να κατανοήσετε τι σημαίνει εωσφορικό πυρ και πως αυτό θα πρέπει να σβήσει μέσα από το Φως του Χριστού.

Βέβαια δεν το διαβάσαμε στην προκείμενη ομιλία διότι η συμμετοχή ήταν ελάχιστη.

Υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της κοινοποίησης των εκδηλώσεων το γνωρίζω αυτό και ο κόσμος δεν μπορεί να πληροφορηθεί σχετικά με τα πολύ σημαντικά και μοναδικά θέματα μας, ενδεχομένως να κινηθούμε πιο δυναμικά στο μέλλον γιατί είναι κρίμα να μην υπάρχει αυτή η δυνατότητα πληροφόρησης.

Ανακεφαλαιώνοντας, η αποκάλυψη για την οποία σας μιλάμε, είναι δυνατή για τον κάθε άνθρωπο, κάθε άνθρωπος έχει εσωτερικά αυτήν την δυνατότητα της ένωσις με τον Κόσμο του Πνεύματος, αλλά για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτό χρειάζεται να περάσει αυτός ο ίδιος μια περίοδο προπαρασκευής της σωματικό ψυχικής του δομής ώστε να μπορέσει να καταστεί συμβατός με τους Νόμους του Πνεύματος.

Αυτό ονομάζεται αναγέννηση εξ Ύδατος και Πνεύματος ή αλλιώς 'εξαγνισμός' 'κάθαρση'.

Όταν αυτό συμβεί τότε ανοίγονται οι πνευματικοί του οφθαλμοί και μπορεί να αναφωνήσει και αυτός 'ιδού η νέα γη και ο νέος ουρανός όλα τα παλαιά διήλθαν', που σημαίνει πως όχι μόνον μπορεί να οράτε την έκτη κοσμική περιοχή αλλά πως έχει γίνει και αυτός ο ίδιος ένας κάτοικος της.

Αυτή είναι και η Αγία μας μετάβαση και ο μοναδικός σκοπός μέσα στην ζωή του ανθρώπου, η Μεταμόρφωση, η ένωση του ανθρώπου με τον Δημιουργό.

Το σκοτάδι έχει κυριαρχήσει στην Ελλάδα δεκαετίες τώρα, το αισθάνεστε;


Το σκοτάδι έχει κυριαρχήσει στην Ελλάδα δεκαετίες τώρα, το αισθάνεστε;

Δεν σας έχει γίνει ακόμη απολύτως κατανοητό πως όλη αυτή η στρεβλότητα μέσα στην Ελληνική κοινωνία σε όλες τις όψεις είναι ένα σαθρό αποτέλεσμα μιας προβληματικής ιδιοτέλειας;

Η ανομία και η ανηθικότητα, η σύγχυση και η βία,οι αρρώστιες πηγάζουν από μια προβληματική προσωπικότητα η οποία κατευθύνεται και ορίζεται από ότι πιο σκοτεινό υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, βέβαια μέσα από μια διαφορετική δυναμική και ένταση.
Άλλος κλέβει λιγότερο ή περισσότερο ή κάποιος άλλος απλά είναι περισσότερος ή λιγότερο βρομιάρης μέσα από την γενικότητα της έννοιας.


Σήμερα, αυτήν την στιγμή, δεν υπάρχει άλλος δρόμος μέσα από τον οποίο να μπορέσει να διαφύγει, να αλλάξει μια φυλακισμένη ψυχή, γιατί αγαπητοί φίλοι αυτή η σκοτεινότητα, αυτά τα ολέθρια πάθη είναι τα απόλυτα δεσμά που κονιορτοποιούν την ομορφιά, την καλοσύνη και την αρετή μέσα σε ένα άνθρωπο.

Και αυτός ο δρόμος, αυτή η διαδικασία αλλαγής αυτής της στρεβλότητας του εγώ, υφίσταται, κατέστη δυνατός, εξαιτίας μιας υπερκοσμικής φωτεινής δύναμης αγάπης την οποία συμβολικά ονομάζουμε Χριστός.

Αυτή η δύναμη ακτινοβολίας έχει την ικανότητα να καθαρίσει το εγώ από κάθε βρωμιά ιδιοτέλειας μιας και γκρεμίζει το παλαιό, το φθαρτό, το μολυσμένο δίνοντας του ξανά την πρωταρχική του λάμψη.

Σήμερα μόνον ο αγνός δρόμος υπηρεσίας και αγάπης προς τον συνάνθρωπο μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά αναζωογονώντας όσον αυτό είναι δυνατόν ένα μέρος της Ελληνικής κοινωνίας.

Το εγώ θα πρέπει να κατέβει από τον θρόνο του δυνάστη και να κατανοήσει πως δεν υπάρχει ευτυχία και χαρά εφόσον ο διπλανός του βιώνει την φτώχεια και τον πόνο.
Αυτός ο πόνος, αυτή η ψυχολογική βία είναι ένα μολυσματικό νέφος το οποίο επηρεάζει όλους και όλα.

Το σκοτάδι έχει κυριαρχήσει στην Ελλάδα δεκαετίες τώρα, το αισθάνεστε;

Το έχετε καταλάβει και αντικρίσει αυτό;

Δεν πρέπει να το σταματήσουμε, εμείς οι ίδιοι, εσωτερικά;

Μην εστιάζεστε άλλο στους άλλους και στο τι κάνουν, εστιαστείτε μέσα στην δική σας πνευματική ουσία και αναπτύξτε την, εμείς πολλά χρόνια τώρα για αυτά σας μιλάμε, αυτός είναι ο σκοπός μας, να σας αφυπνίσουμε από αυτό το σκοτάδι του θανάτου γιατί ο χρόνος μετρά αντίστροφα.

Αυτή είναι και μια όψη του έργου μας που ονομάζεται υπηρεσία προς τον συνάνθρωπο, αλληλεγγύη, όχι σαν αυτή των πολιτικών ή των ιερέων ή των επιστημόνων, γιατί εμείς σας δίνουμε χωρίς να ζητάμε απολύτως τίποτα παρά μόνον την ανάπτυξη του φωτός μέσα σας, αυτή είναι η χαρά μας, η πρώτη δυναμική απελευθερωτική σας σκέψη μέσα από την οποία θα αναφωνήσετε, 'ναι θέλω και επιβάλετε να αλλάξω!΄

Δόξα στον ένα και μοναδικό Θεό και στον Ιησού Χριστό ο οποίος μας δείχνει τον δρόμο που οδηγεί στον Πατέρα, αγγίζοντας μας με το Άγιο του Πνεύμα μας θεραπεύει πλήρως.

Ειρήνη σε σας, ειρήνη μέσα σας.

How can we truly be one? (Lectorium Rosicrucianum)


How can we truly be one?

The ‘Rosycross’ is a name that has always been used and abused.
Catholics, amongst whom are the Jesuits, have seized it.
Those practicing sexual magic have called themselves Rosicrucians, but also idealists, utopians, chiliasts, pansophists, freethinkers, alchemists, occultists, tarot practitioners, cabalists, and practitioners of all sorts of magic, from white to black, have called themselves Rosicrucians.

As Rosicrucian pupils, we find ourselves in very diverse company! Using this name is like sailing under all kinds of colors.
We must explain to seekers who we are, and to which Rosycross we belong.
In addition, we should neither associate with, or rather we should clearly dissociate ourselves from all groups and movements that are not worthy of this name.
With all due respect, the great and fundamental differences should never be obscured.
Thus, we are standing before a specific work that is rooted in a living initiation organ, a living body.
In it, different aspects and organs can be distinguished. The basic unit in which, and from which, we work, is the Center.
The Centers will be receiving the entire attention of the National Directorate, the Presidium and the International Spiritual Directorate.
In addition, we will strive for integration of the work among the pupils, the members, the youth and the public activities.
In other words, there will be open communication and interaction among all these aspects of the work.
How do we depart from this point to undertake our common work?
How do we accomplish our spiritual unity and striving? How can we be truly one?
Each of us represents one of the facets of a jewel with 49 faces.
Each of us reacts primarily to one of the 49 rays of the seven temples.
These are also called the seven golden circles, and represent the fullness of the brotherhood of life.
Thus we achieve the link with the universal brotherhood, and on this basis, we are one. This fact should be seen in us! With this magnetic fullness and wealth, adorned with this sparkling string, we must approach people in order to link them, one by one, with this new magnetic dispensation, in order, in this way, to enable them to drink from the cup of the New Testament, in imitation of the Christ!

In this way, we must together stand in the work in the new era.

As 'new-age' people, we ourselves must polish our jewel, the primordial atom, until the whole jewel is again sparkling in all its splendor.

Lectorium Rosicrucianum