Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Όταν το σκοτάδι και το φως διαλυθούν θα πάψω να μιλώ.


Τα δύσκολα γίνονται εύκολα
και τα εύκολα δύσκολα.
Όλα έχουν και περιέχουν την σημασία που τους δίνουμε
και αυτό είναι μικρής σημασίας,
λέγοντας κάτι, εννοούμε κάτι άλλο,
πιο όμως είναι αληθινό?

Εγώ ψάχνω την τρίτη εκδοχή
και αυτή περιέχει και δεν περιέχει τίποτα.

Έτσι αν και δυνατός επιδεικνύω την αδυναμία μου.
Όταν το σκοτάδι και το φως διαλυθούν θα πάψω να μιλώ.

Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2011

 Difficult becomes simple
And the simple becomes difficult.
Everything have and contains the importance that we give
And this is of minor importance
Saying something, we mean something else
Which is true?

I'm looking on the third version
And this contains and does not contain anything.

So even strong i am showing my weakness.
When darkness and light dissolved, I will stop talking.

Athens December 28 2011
Δημοσίευση σχολίου