Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Rumi poetry - Rumi Ποίηση


Rumi poetry - Rumi Ποίηση

Love is the whole thing,
we are only pieces.
Love is the sea of no end,
we are just a drop of it.
Without love, even the stars
get eclipsed and extinguished.

Friends,
there is a candle in your heart
ready to be kindled.
There is a void in your soul
ready to be filled.
How long can you beg and bargain
for material things of this world
while love is waiting?
How long before
you can rise beyond
how I am and what I am?


Η Αγάπη είναι το παν
εμείς δεν είμαστε παρά κομμάτια
Η Αγάπη μοιάζει σαν μια θάλασσα χωρίς τέλος
και εμείς δεν είμαστε παρά μια σταγόνα αυτής
Χωρίς Αγάπη, ακόμα και τα αστέρια
θα σβήσουν και θα χαθούν
  
 Φίλοι,
υπάρχει ένα κερί μέσα στην καρδιά σας
έτοιμο να ανάψει.
Υπάρχει ένα κενό μέσα στην ψυχή σας
έτοιμο να πληρωθεί.
Πόσο καιρό μπορείτε να ικετεύετε και να διαπραγματεύεστε
για τα υλικά πράγματα αυτού του κόσμου
ενώ η αγάπη περιμένει;
Πόσο καιρό πριν
να μπορείτε να αυξηθείτε πέραν
πώς είμαι και τι είμαι;

Το πρωταρχικό Φως είναι αυτό το κερί, η αγάπη του δημιουργού όπως έχει ενσωματωθεί μέσα μας, η ουσία του που περιμένει την αφύπνιση της γιατί οτιδήποτε άλλο κάθε σκέψη ή συναίσθημα ή γεύση και επιθυμία είναι τόσο φανερά ασήμαντα μπροστά σε αυτήν την Αγάπη που πληροί.
 Όλα αυτά εύκολα θα πραγματοποιηθούν όταν αυτές οι μεγάλες υπαρξιακές ερωτήσεις απαντηθούν ποιος είμαι, και τι είμαι;
Δημοσίευση σχολίου