Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2011

ΎδραυλιςO ύδραυλος, υδραυλικόν όργανον· όργανο στο οποίο ο ήχος παραγόταν με υδραυλική πίεση του αέρα. Η αρχή της ύδραυλης βασιζόταν στην πολυκάλαμη σύριγγα ή σύριγγα του Πάνα. Η ανακάλυψη της ύδραυλης αποδόθηκε στον Έλληνα μηχανικό Κτησίβιο από την Αλεξάνδρεια.

Φαίνεται πως η αρχή της παραγωγής ήχων με υδραυλική πίεση του αέρα ήταν μια ιδέα που ο Πλάτων εφάρμοσε σ' ένα νυχτερινό ρολόι, σαν μια μεγάλη κλεψύδρα, στο οποίο οι ώρες ηχούσαν με υδραυλική πίεση του αέρα σε σωλήνες· Αθήν. (Δ', 174Β, 75): "λέγεται δε Πλάτωνα μικράν τινα έννοιαν δούναι του κατασκευάσματος νυκτερινόν ποιήσαντα ωρολόγιον εοικός τω υδραυλικώ, οίον κλεψύδραν μεγάλην λίαν" (λέγεται πως ο Πλάτων έδωσε κάποια ιδέα της κατασκευής [της ύδραυλης], γιατί είχε κατασκευάσει ένα νυχτερινό ρολόι όμοιο προς το υδραυλικό όργανο, σαν μια πολύ μεγάλη κλεψύδρα). Από μερικούς συγγραφείς η εφεύρεση της ύδραυλης αποδιδόταν και στον Αρχιμήδη.


Εκλογή βιβλιογραφίας :

Hero (Ήρων), The Pneumatics of Hero, translated and edited by Bennet Woodcroft, Λονδίνο 1851. J. Tannery et Carra de Vaux, "L'invention de l'hydraulis", REG 21 (1908), 326-332 (τεύχος I, J. Tannery), 332-340 (τεύχος II, C. de Vaux). Tittel, "Hydraulis", Pauly RE (1914) XVII, στήλ. 60-77. H. G. Farmer, The Organ of the Ancients: from Eastern Sources, Λονδίνο 1931. G. Bedart, "Note sur l'hydraulis", Monde Musical 44 (1933), 225. A. Cellier, "L' Orgue hydraulique d'Aquincum", Monde Musical 44 (1933), 190. K. Sachs Hist., Ν. Υόρκη 1940, σσ. 143-145. J. W. Warman, The Hydraulic Organ, Grove 1954, τ. IV, σσ. 442-443. J. Perrot, The Organ from its Invention in the Hellenistic Period, 1971.


More :
http://www.tetraktys.org/arthra2/mid%20hydraulis09.htm
http://www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p315.html
Δημοσίευση σχολίου