Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

A guiding principle for any serious seeker / Ένας γνώμονας κάθε σοβαρού αναζητητή


 Ένας γνώμονας κάθε σοβαρού αναζητητή πρέπει να είναι η γνώση,ότι το Αληθινό Πρωταρχικό Φως δεν επιζητεί τίποτα από την υλική μας φύση, παρά μόνο την διάλυσή της, έτσι οποιαδήποτε σωματική ή αστρική ή νοητική πρακτική όχι μόνον δεν έχει καμία μα καμία χρησιμότητα αλλά τουναντίον δημιουργεί περισσότερους δεσμούς με το υλικό και αστρικό πεδίο αυτής της φύσης.

 A guiding principle for any serious seeker must be the knowledge that the True Divine Light  does not seek anything from our physical existence, only it's dissolution, so any physical or astral or mental practice not only is useless  but creates also more links,more bonds with the material and astral plane of this nature.
Δημοσίευση σχολίου