Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

What Jesus Christ is ? - Τι ο Ιησούς Χριστός είναι;

 
El Greco - Madonna and Child with St. Martina and St. Agnes

What Jesus Christ is ? - Τι ο Ιησούς Χριστός είναι;

Jesus is Our Savior
“Savior of the World”—1 John 4; Luke 2:11; 2 Timothy 1; Titus 2:13; 2 Peter 1:1

Jesus is Our Redeemer
Christ has redeemed us—Galatians 3:13; Revelation 5:9; Titus 2:14; Luke 24:21.

Jesus is Our Creator
All things were made by Him—John 1:3 All were created by Him—Colossians 1:16

Jesus is Our Source of Life
He gives life to the world—John 6:33 I am the life—John 14:6; 11:25; 6:27-47

Jesus is Our Father
Father of Eternity—Isaiah 9:6

Jesus is The I AM
Before Abraham was, I AM—John 8:58 Who is, was, and is to come—Revelation 1:8

Jesus is Lord of Lords
Revelation 17:14.

Jesus is Our Shepherd
I am the Good Shepherd—John 10:11

Jesus is The Almighty
The Almighty—Revelation 1:8 The Mighty God—Isaiah 9:6
He has all power in heaven and earth—Matthew 28:18.

Jesus is The Holy One
The Holy One—Mark 1:24; Luke 4:34; Acts 3:14
   
Jesus is Our Light
The Light of the world—John 8:12; 1:9

Jesus is Our Rock
Christ is the Rock—1 Corinthians 10:4; 1 Peter 2:8

Jesus is Our King
King of Kings—Rev. 17:14; Matt. 21:5

Jesus is The First and Last
Rev. 22:13; 1:8

Jesus is Our Hope
Jesus Christ our Hope - 1
Tim. 1:1

*******

Ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας μας
"Σωτήρας του Κόσμου" -1
Ιωάννης 4 Λουκάς  2:11 2 Τιμόθεος 1 Τίτος 2:13? 2 Πέτρου 1:1

Ο Ιησούς είναι ο Λυτρωτής μας
Ο Χριστός μας λύτρωσε -  Γαλάτες 3:13? Αποκάλυψη 5:9? Τίτος 2:14
Λουκάς 24:21.

Ο Ιησούς είναι ο Δημιουργός μας
Όλα έγιναν από Αυτόν -
Ιωάννης 1:3 Όλα δημιουργήθηκαν από Αυτόν - Κολοσσαείς 1:16

Ο Ιησούς είναι η Πηγή της Ζωής μας
Δίνει ζωή στον κόσμο-Ιωάννης 6:33 Εγώ είμαι η ζωή - Ιωάννης 14:6 11:25 6:27-47

Ο Ιησούς είναι ο Πατέρας μας
Ο πατέρας της αιωνιότητας - Ησαΐας 9:6

Ο Ιησούς είναι το ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ
Πριν Αβραάμ ήταν, ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ - Ιωάννης 8:58 Ποιος είναι, ήταν, και είναι να έρθει-Αποκάλυψη 1:08

Ο Ιησούς είναι ο Κύριος των Κυρίων
Αποκάλυψη 17:14.

Ο Ιησούς είναι ο ποιμένας μας
Είμαι ο Καλός Ποιμένας - Ιωάννης 10:11

Ο Ιησούς είναι ο Παντοδύναμος
Ο Παντοδύναμος-Αποκάλυψη 1:8 Ο Ισχυρός Θεός-Ησαΐας 9:6
Έχει όλη τη δύναμη στον ουρανό και τη γη - Ματθαίος 28:18.

Ο Ιησούς είναι ο Άγιος
Ο Άγιος-Μάρκου 1:24 Λουκάς 4:34 Πράξεις 3:14

Ο Ιησούς είναι Φως μας
Το φως του κόσμου-Ιωάννης 8:12 1:09

Ο Ιησούς είναι βράχου μας
Ο Χριστός είναι ο βράχος -1 Κορινθίους 10:04 1 Πέτρου 2:08

Ο Ιησούς είναι ο βασιλιάς μας
Βασιλεύς των Βασιλέων -
Αποκάλυψη 17:14 Ματθαίος 21:05

Ο Ιησούς είναι ο Πρώτος και ο Τελευταίος
Αποκάλυψη 22:13 1:08

Ο Ιησούς είναι η ελπίδα μας
Ο Ιησούς Χριστός Ελπίδα -1
Τιμόθεος 1:01
Δημοσίευση σχολίου