Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Do you wish to follow the path that leads to light?


Spirit Of Spring 
Alphonse Mucha (1860 – 1939)

 Θέλετε να ακολουθήσετε το μονοπάτι που οδηγεί στο φως;

Είναι γεγονός το ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει και έτσι επιθυμούν εσωτερικά να ακολουθήσουν έναν δρόμο που θα τους επιτρέψει να ανέλθουν σε ένα επόμενο πνευματικό επίπεδο.
Βέβαια λογικό είναι,πάνω σε αυτό να αναρωτηθούμε το εξής : Μέχρι τα 40 τους χρόνια έχουν επισκεφτεί την τουαλέτα σχεδόν 28.000 φορές,αλλά πόσες καλές πράξεις έχουν πραγματοποιήσει μέχρι τότε για τον συνάνθρωπο τους?
Αυτος ο δρόμος πραγματοποιείται όχι με λόγια αλλά με πόνους τοκετού και καθαρες πράξεις.


 Do you wish to follow the path that leads to light?

It is true that some people have realized and so wish to follow an internal path that will allow them to reach a next spiritual level.
Of course, logically on that is to ask the following: Up to 40 years they have visited the toilet nearly 28,000 times, but how many good deeds they have made up to their fellowman?
This path is made not with words but with birth pains and pure deeds.
Δημοσίευση σχολίου